Sejarah Kertas 3: Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

watch_later
Assalamualaikum dan salam cemerlang, gemilang dan terbilang :)

Ini merupakan soalan berserta skema jawapan yang telah saya jumpa dari Blog Cikgu Gina.
Soalan ini merupakan kerja rumah saya bagi cuti akhir tahun yang duberikan oleh sekolah.
Alhamdulillah jumpa :)

SOALAN:
Huraikan tentang perkembangan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di Eropah dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan Negara kita pada hari ini.Format


Aspek


Perincian


Markah
Pengenalan


Memahami kehendak tugasan soalan


1.    Pengenalan


Jelaskan secara ringkas tentang revolusi yang berlaku di Eropah.
5 markah


Isi danHuraian


Memahami tentang revolusi pertanian dan revolusi perindustriasn di Eropah.


2.    Terangkan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di Eropah.


A:Revolusi pertanian (15m)


B:Revolusi perindustrian (15m)
30 markah


Menganalisis kesan revolusi


3.    Kesan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian.


15 markah


Mengaplikasi matlamat Malaysia dalam memajukan bidang pertanian dan perindustrian.


4.    Cadangkan langkah-langkah Malaysia untuk memajukan bidang pertanian dan perindustrian.


15 markah


Menilai berdasarkan pemerhatian anda,jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara dalam bidangpertanian dan perindustrian.


5.    Berdasarkan pemerhatian anda,jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara dalam bidang pertanian dan perindustrian.


10 markah


Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju


6.    Cabaran dan langkah untuk memajukan bidan pertanian di Malaysia.


10 markah


Menghayati nilai-nilaimurni/iktibar/patriotisme daripada perkembangan perindustrian.
7.    Nyatakan nilai-nilai murni /iktibar yang diperoleh hasil daripada  perkembangan perindustrian.


10 markah


Kesimpulan


Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan


8.    Rumusan


●Pengetahuan yang diperoleh


●ikhtibar kepada diri, bangsa dan negara


●harapan untuk masa depan


5 markah
Contoh rangka jawapan:
Soalan
Isi dan huraian
Markah
1
Pengenalan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
1.       Perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh.
2.       Bidang politik,social atau ekonomi.
3.       Memberikan kesan kepada bidang.
4.       Kehidupan manusia.
5.       Contoh revolusi politik
6.       Menukarkan system pemerintahan.
7.       Memakan masa yang agak lama dan secara berterusan.
8.       Negara pertama.
9.       Revolusi Perindustrian ini ialah Britain.
10.   Pertanian.
11.   Asas bagi Revolusi Perindustrian.
2
Terangkan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di Eropah.
Revolusi Pertanian:
1.       Pengeluaran makanan secara besar-besaran.
2.       Perubahan dalam sIstem pemilikan tanah lain yang pertama.
3.       Sistem pemilikan tanah persendirian
4.       Pemilikan tanah awam.
5.       Tanah awam ini
6.       Digunakan untuk bercucuk tanam
7.       Memelihara ternakan
8.       Memburu binatang
9.       Tasik
10.   Menampung kehidupan harian
11.   Pertambahan penduduk,hasil pertanian perlulah dipertingkatkan.
12.   Memanfaatkan tanah awam
13.   Pengeluaran pertanian secara besar-besaran
14.   Memagari tanah awam tersebut
15.   Mendapatkan kelulusan daripada Parlimen
16.   Akta pemagaran Tanah
17.   Kawasan yang lebih luas
18.   Penanaman secara besar-besaran
19.   Kehidupan mereka kini,telah kehilangan punca rezeki
20.   Golongan petani kecil-kecilan
21.   Sebahagian daripada buruh ladang
22.   Berhijrah ke kawasan Bandar dan mnjadi buruh kilang
23.   Kaedah dan ciptaan peralatan
24.   Penanaman dilakukan secara lebih efisien
25.   Dihasilkan dengan lebih lumayan
26.   Penanaman secara bergilir
27.   Menanam sejenis tanaman yang bverbeza mengikut musim
28.   Tidak ada tanah yang perlu ditinggalkan kosong
29.   Tanaman barun turut diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentang
30.   Alat yang dicipta oleh Jethro Tull
31.   Menggali dan menugal
32.   Kuantiti hasil juga mula digunakan
33.   Baja asli telah tanaman lebih subur
34.   Hasil pertanian bertambah
35.   Lebihan produk
36.   Perdagangkan
37.   Kuantiti dan kuantiti hasil
Revolusi Perindustrian:
1.       Peladang yang menjadi kaya
2.       Melaburkan lebihan modal
3.       Sanggup mengambil risiko
4.       Revolusi pertanian menampung permintaan dan keperluan para  pekerja kilang yang kian meningkat
5.       Tidak perlu terlalu bergantung pada pengimportan bahan tersebut dari luar
6.       Membantu pertumbuhan
7.       Rekaan dalam bidang sains
8.       Kegiatan keusahawan
9.       Kegiatan James Watt dan Boulton
10.   Daya kreativiti semangat inovatif serta kegiatan keusahawanan
11.   Kaeadh dan ciptaan baru
12.   Ciptaan baru atau mesin
13.   Pengeluaran barangan telah dapat dihasilkan secara besar-besaran
14.   Diperdagangkan atau dikomersialkan
15.   Merangkumi perubahan dalam teknik pengeluaran
16.   Mengkomersialkan barangan yang dihasilkan
17.   Pemodal tidak dapat melibatkankegiatan industri mereka
18.   Menjurus atau mengkhusus dalam satu bidang
3.
Jelaskan kesan-kesan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di eropah pada abad ke 18.
1.       Menjadi punca ekonomi negara.
2.       Peningkatan perdangangan.
3.       Perubahan dalam bidang pengangkutan.
4.       Kemunculan golongan buruh dan majikan.
5.       Eropah menjadi kuasa yang kuat dan kaya.
6.       Pertanian telah dikormesialkan.
7.       Lebihan produk di eksport.
8.       Peladang besar menjadi pedagang antarabangsa.
9.       Menyediakan makanan yang cukup.
10.   Tenaga buruh yang ramai.
11.   Pembuatan dan pengilangan menggantikan pertanian.
12.   Rakyat terlibat sebagai pekerja atau buruh industri.
13.   Perindustrian menjadi punca ekonomi baru.
14.   Berlaku perubahan sosial.
15.   Tuan tanah diganti oleh pengusaha dan pemilik kilang.
16.   Keuntungan dapat dimaksimumkan.
17.   Wujud perdagangan anatarabangsa(eksport/import)
18.    Sumbangan dalam sektor pertanian berkurangan.
19.   Rekaan dan penggunaan kereta api.
20.   Rekaan enjin berkuasa wap.
21.   Boleh menarik gerabak bagi mengangkut barangan.
22.   Kemunculan kapal laut.
23.   Jentera berkuasa wap.
24.   Muncul pergerakan Luddite.
25.   Akta Antipenggabungan.
26.   Kanak-kanak bawah umur 10 tahun dieksploit di kilang dan lombong.
27.   Penubuhan kesatuan sekerja.
28.   Wujud akta Parlimen/Akta Lombong/Akta Sepuluh Jam.
15 Markah
4.
Cadangkan langkah-langkah Malaysia untuk memajukan bidang pertanian dan perindustrian.
1.       Mengusahakan pertanian secara komersial.
2.       Insentif/subsidi daripada kerajaan.
3.       Menggalakkan R&D
4.       Mencari pasaran baru.
5.       Mempelbagaikan produk pertanian.
6.       Memberi bantuan mesin.
7.       Menggalakkan industri kecil dan sederhana.
8.       Meningkatkan kualiti produk.
9.       Pertukaran teknologi dalam bidang perindustrian
10.   Melatih tenaga mahir/anjurkan kursus.
11.   Contoh PUSPATRI
12.   Menambahkan pusat kemahiran dan latihan.
13.   Kerjasama dengan syarikat antarabangsa.
14.   Contoh Jepun/Korea
15.   Menggalakkan pelabur asing menanam modal.
16.   Meneruskan Dasar Ekonomi Baru.
17.   Memberi peruntukan yang besar dalam bidang pertanian dan perindustrian.
18.   Meningkatkan pengetahuan dalam bidang ICT.
19.   Memperbaiki jaringan pengangkutan/infrastruktur.
20.   Memastikan keharmonian negara.
21.   Memastikan kestabilan politik.
22.   Memperkukuhkan perpaduan kaum.
23.   Konsep 1 Malaysia.
24.   Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.
5
Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara dalam bidang pertanian dan perindustrian.
Pertanian
1.       Pengeluar komoditi dunia( koko,getah/kelapa sawit).
2.       Kemajuan bioteknologi.
3.       Minyak sawit sebagai altenatif petrol.
4.       Menjadikan pertanian satu industri penting.
5.       Menjadi pusat pengeluaran herba.
6.       Ladang herba.(NASUHA)
7.       Contoh Misai Kucing/Kacip fatimah/Tongkat Ali/Stevia.
8.       Mewujudkan agro pelancongan.
9.       Pelopor hub halal dunia.
10.   Pengeluar makanan halal dunia.
11.   Penyelidikan baka padi oleh LPN
12.   Penyelidikan baka ikan oleh LKIM
13.   Melakukan (R&D ) dalam bidang pertanian.
14.   Mencari pasaran baru dalam pertanian.
15.   Mengadakan promosi dan pameran.
Perindustrian
1.       Pembuatan automobil/industri berat.
2.       Kereta keluaran Malaysia.
3.       Contoh PROTON /PERODUA.
4.       Menyediakan zon perdagangan bebas.
5.       Contoh Pulau Langkawi/Rantau Panjang/Pengkalan Kubur.
6.       Perkembangan sektor perkilangan.
7.       Contoh Pulau Pinang/Shah Alam/Pasir Gudang.
8.       Kemajuan industri elektronik.
9.       Pembangunan wilayah pembagunan ekonomi (NCER,ECER,WPI)
10.   Koridor Raya Multimedia.
11.   Perkembangan petrokimia.
12.   Pelaburan dalam petroleum di luar negara.
13.   Pertukaran teknologi Malaysia dengan negara serantau
14.   Contoh Brunei /Indonesia/Thailand
     10 markah
6
Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 dalam memajukan bidang pertanian.( 5 markah)
Cabaran.
 1. Banyak tanah di tebusguna untuk perindustrian.
 2. Golongan muda tidak berminat dalam sektor pertanian.
 3. Kekurangan tenaga pekerja.
 4. Kekurangan modal.
 5. Pandangan sinis masyarakat terhadap sektor pertanian.
 6. Teknologi masih rendah.
 7. Bergantung kepada teknologi luar.
 8. Pasaran terhad.
 9. Harga komoditi tidak menentu.
 10. Kekurangan pengetahuan dalam bidang pertanian.
Langkah untuk memajukan pertanian. ( 5 markah )
 1. Galakan daripada kerajaan.
 2. Memberi bantuan kewangan/modal
 3. Kempen “pertanian adalah perniagaan”
 4. Memberi bantuan mesin
 5. Memberi bantuan teknikal dan nasihat.
 6. Meningkatkan R&D dalam bidang pertanian.
 7. Melakukan penyelidikan dan inovasi
 8. Menyediakan kemudahan asas.
 9. Menarik pelabur luar menanam modal dalam bidang pertanian.
 10. Menyediakan pelbagai insentif.
 11. Memajukan industri asas tani.
 12. Memajukan industri kecil dan sederhana.
 13. Contoh SME CORP
 14. Memperbanyakkan institusi latihan dalam bidang pertanian.
 15. Menetapkan harga minimum untuk hasil pertanian.
 16. Mempromosikan produk asas tani ke luar negara.
 17. Meneroka pasan baru.
 18. Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.
10 markah
7
Nyatakan nilai-nilai murni atau ikhtibar yang diperoleh daripada perkembangan pertanian dan perindustrian di negara kita.
 1. Memanfaatkan kurniaan tuhan.
 2. Berdikasi
 3. Tidak putus asa
 4. Rajin berusaha
 5. Berani menghadapi cabaran.
 6. Semangat meneroka.
 7. Bercita-cita tinggi.
 8. Sikap inovatif dan kreatif.
 9. Sikap sedia menerima perubahan.
 10. Kepentingan ilmu pengetahuan untuk membangunkan negara.
 11. Mengekalkan tradisi pertanian negara.
 12. Bekerjasama
 13. Cekal
 14. Bersungguh-sungguh.
 15. Memiliki sikap toleransi.
 16. Mengekalkan keamanan
 17. Memelihara perpaduan.
10 markah
8
Rumusan
 1. Kesedaran pentingnya pertanian kepada negara.
 2. Tidak terlalu bergantung kepada negara lain.
 3. Contoh beras,buah-buahan.
 4. Sektor perindustrian dapat mewujudkan peluang pekerjaan.
 5. Pertanian dan perindustrian dapat meningkatan KDNK negara.
 6. Menyahut cabaran wawasan 2020.
 7. kebijaksanaan seimbangkan pembangunan sektor perindustrian dan pertanian.
 8. Peranan kerajaan.
avatar
Anonymous

thank you for this info :)

delete 12 October 2013 at 08:59
avatar
Anonymous

terima kasih atas segala maklumat. doakan saya nak trial 17 ogos 2014 ni -.-'

delete 2 August 2014 at 11:56
avatar
Anonymous
avatar
Anonymous

terime kasih bebanyak

delete 2 August 2014 at 21:39
avatar
Anonymous
avatar

terima kasih harap membatu untuk trial isnin ni . amin...

delete 9 August 2014 at 13:00
avatar
Anonymous

Terima kasih kawan

delete 9 August 2014 at 22:06
avatar
Anonymous

thanks ats info nim. :-)

delete 10 August 2014 at 06:27
avatar
Anonymous

Alhamdulillah...thanks for the info. minta copy ya? thanks again

delete 10 August 2014 at 21:07
avatar
Anonymous
avatar
Anonymous

THANK YOU VERY MUCH!!!!!!

delete 10 August 2014 at 23:07
avatar

Thanks a lot 4 the in4...
Hope that this wil become a very helpful aid for tomorrow's test...

delete 10 August 2014 at 23:21
avatar
Anonymous

Iyyee iyeee jee ekk?? Haha

delete 10 August 2014 at 23:54
This comment has been removed by the author.
avatar

terima kasih atas info . :) izinkan sya untuk ambl info ni.. :)

delete 31 August 2014 at 13:45
avatar
Anonymous

Thanks utk info ni.. Soalan dia mmg sama dgn soalan exam akhir tahun :D

delete 21 September 2014 at 16:17
avatar
Anonymous

Thanks.But if You make like downloadable file it be great.So I can print it.Anyways...Thanks so much.

delete 30 September 2014 at 18:19
avatar
Anonymous

thank u, u save my life!! :D

delete 12 October 2014 at 13:29
avatar
Amir Khalis person

research and development

delete 9 October 2015 at 03:19
avatar
Anonymous

thank you cho muchhhhhh k

delete 9 October 2017 at 19:54sentiment_satisfied Emoticon